OÑATI COMMUNITY

THE BASque culture corner

<< First  < Prev   1   2   3   Next >  Last >> 
 • 26 Nov 2021 14:42 | Miren Manias (Administrator)

  1990etik liburu eta diskoen azokara kulturaren diziplina ezberdinak ordezkatuz gune bereziak lotzen joan zaizkio Durangoko Azokari, eta Kulturaren Plaza bilakatu da.

  Durangoko lehenengo euskal liburu eta disko azoka 1965ean egin zen, Andra Mariko elizpean. Abenduan ez ezik, zemendiaren 1ean ere bai, Domu Santu egunez. Sortu berri zen Gerediaga Elkarteak antolatu zituen ekitaldien artean lehenengoetarikoa izan zen. Frankismoaren diktadurapean azoka hark helburu nagusi eta argia zuen: Euskal Herriko liburugintza eta diskogintzaren ekoizpena ezagutzera ematea.

  Gaur Egun Euskal Herriko argitaletxeen eta diskoetxeen lanak ezagutzeko plaza paregabea da Durangoko Azoka. Idazleek eta musikariek euren irakurle eta entzuleekin egoteko aukera daukate. Lan berriak aurkezteko eta ezagutzeko modua izaten da. Baina hasierakoa ez zen moduan, gaur egungo azoka ere ez da liburuen eta diskoen azoka bat soilik. Abenduko lehen egunetan euskaldunen eta kulturzaleen topaleku izaten da Durango, eta era guztietako publikoarentzat kultur eskaintza zabala egoten da.

  Azokako aurkezpen aretoan, argitaletxe, diskoetxe, kultur elkarte edota edozein gizarte eragilek lekua edukitzen du bere proiektu edo lan berriaren aurkezpena egiteko.

  Azokari lotuta, Haur Literatura Aretoa zabaltzen hasi zen urtero. 12 urte arteko ume eta gaztetxoak literaturaren mundura modu aktiboan gerturatzeko gunea. Gaur egun, Saguganbara du izena. Apurka-apurka, azken urteetan gune berriak sortzen joan dira Azokaren bueltan.

  2008an, sortzaileek eurek Ahotsenea gunea sortu zuten, Gerediaga elkartearen laguntzagaz batera, beraien proiektuak ezagutarazeko zuzenekoekin edo solasaldien bidez. 2010ean, Irudienea eta Szenatokia ere batu zitzaizkion Azokari, ikusentzunezkoak eta arte eszenikoak ere kultura direla aldarrikatu eta leku propioa ematearren. 2012an sortu zen gune berriena: Kabi@. Kultura digitalaren eredu berrien bueltan elkar ezagutu, esperimentatu eta ezagutarazteko.

  IMG_4479

  Azokak, orain, Durango hiri osoa bihurtu nahi du kulturaren plaza. Durangoko Azokak, edizio honetan, 990 berrikuntza kultural izango ditu, batez ere argitaletxe eta diskoetxeak, Landako pabiloian eta on line dendaren bidez eskuragarri. Azoka-esparrura sartzeko, ezinbestekoa izango da azaroaren 29tik aurrera aldez aurretik izena ematea. Aurreratu bezala, abenduaren 4tik 8ra 1.200 laguneko bost txanda antolatuko dira egunero Landakon sartzeko.

  Hala ere, Coronavirusa dela eta Gerediaga Elkarteak, azokaren sustatzaileak, ziurtatu du baldintza berrietara egokituko direla datozen egunetan kopuru hori okertzen joango balitz. Halaber, zehaztu dute euren sareen bidez jakinaraziko dutela zein ordu zehatzetan irekiko den izen-ematea astelehen honetan.

  Pertsona bakoitzak gehienez lau plaza erreserbatu ahal izango ditu txanda bakoitzean. Hala ere, antolatzaileek izena ematen dutenei erantzukizunez jokatzeko eskatu diete, eta, azkenean joaterik ez badute, aldez aurretik abisatzeko, beste bisitari batzuentzat eskuragarri egon dadin. Era berean, aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da Plateruenan izango diren kontzertuez gozatzeko.

  Azokak, aurten ere, restrikzioak restrikzio, egitarau (https://www.durangokoazoka.eus/es/programacion) zabala eskainiko du solasaldiekin, liburuen aurkezpenekin, proiekzioekin... ohiko guneen bitartez. Ekitaldi horietara sartzeko ez da aldez aurretik izena eman beharko, guneek beren edukiera izango baitute.

  Horietan guztietan, Areto Nagusitik Bartolome Ertzilla Musika Eskolara eta San Agustin Kulturgunetik, segurtasun neurriak zorrotzak izango dira. Ezingo da ez jan ez edan inongo espaziotan. Eta antolatzaileek dei egin dute azokaren inguruko gune irekietan ere maskara erabiltzeko, ilarak sor baitaitezke, batez ere Landakoko eta Plateruenako sarreran eta irteeran.

  *********************************************

  Desde 1990 a la feria del libro y disco se han ido uniendo espacios especiales a la Feria de Durango representando a las diferentes disciplinas de la cultura, y se ha convertido en la Plaza de la Cultura.

  La primera feria del libro y disco vasco de Durango se celebró en 1965 en el pórtico de Andra Mari. No sólo en diciembre, sino también el 1 de diciembre, día de Todos los Santos. Fue uno de los primeros actos que organizó la recién creada Asociación Gerediaga. Bajo la dictadura franquista aquella feria tenía un objetivo principal y claro: dar a conocer la producción bibliográfica y discográfica de Euskal Herria.

  Hoy en día la Feria de Durango es una plaza única para conocer los trabajos de las editoriales y discográficas de Euskal Herria. Escritores y músicos tienen la oportunidad de estar con sus lectores y oyentes. Es la forma de presentar y conocer nuevos trabajos. Pero a diferencia de lo que era al principio, la feria actual tampoco es sólo una feria de libros y discos. Durante los primeros días de diciembre Durango se convierte en punto de encuentro de los vascos y de los aficionados a la cultura, con una amplia oferta cultural para todo tipo de público.

  En la sala de presentación de la feria, editoriales, discográficas, asociaciones culturales o cualquier agente social tiene su espacio para presentar su nuevo proyecto o trabajo.

  Ligado a la feria, el Salón de Literatura Infantil comenzó a abrir sus puertas todos los años. Un espacio para acercar activamente a niños y jóvenes de hasta 12 años al mundo de la literatura. Hoy se llama Saguganbara. Poco a poco, en los últimos años han ido surgiendo nuevos espacios a la vuelta de la Feria.

  En 2008, los propios creadores crearon el espacio Ahotsenea, junto con la colaboración de la asociación Gerediaga, para dar a conocer sus proyectos a través de directos o tertulias. En 2010, Irudienea y Szenatokia también se unieron a la Azoka para reivindicar que el audiovisual y las artes escénicas también son cultura y darle un lugar propio. En 2012 se creó el espacio más reciente: Kabi @. Para conocernos, experimentar y darnos a conocer en torno a los nuevos modelos de cultura digital.
  La feria pretende ahora convertir a Durango en una plaza de la cultura en toda la ciudad.

  IMG_4479

  Sin embargo, debido al coronavirus la Asociación Gerediaga, promotora de la feria, asegura que se ajustarán a las nuevas condiciones si en los próximos días esta cifra se fuera deteriorando. Asimismo, han precisado que darán a conocer a través de sus redes la hora exacta en la que se abrirá la inscripción este lunes.

  Cada persona podrá reservar un máximo de cuatro plazas por turno. Sin embargo, los organizadores piden a los inscritos que actúen con responsabilidad y que, si finalmente no pueden acudir, avisen con antelación para que esté disponible para otros visitantes. Asimismo, habrá que pedir cita previa para disfrutar de los conciertos que tendrán lugar en Plateruena.

  La feria, un año más, aunque hubiesen restricciones, ofrecerá un amplio programa de actividades (https://www.durangokoazoka.eus/es/programacion ) con tertulias, presentaciones de libros, proyecciones... a través de los espacios habituales. Para acceder a estos eventos no será necesario inscribirse previamente, ya que los espacios tendrán su propio aforo.

  En todos ellos, desde el Salón de Actos hasta la Escuela de Música Bartolomé Ertzilla y desde San Agustín Kulturgunea, las medidas de seguridad serán estrictas. No se podrá comer ni beber en ningún espacio. Y desde la organización se hace un llamamiento para que también se utilice la mascarilla en los espacios abiertos cercanos a la feria, donde se pueden formar colas, sobre todo a la entrada y salida de Landako y Plateruena.

  *********************************************

  Since 1990 the book and record fair have been joined by special spaces at the Durango Fair representing the different disciplines of culture, and it has become the Plaza de la Cultura.

  The first Basque book and record fair in Durango was held in 1965 at the Andra Mari portico. Not only in December, but also on December 1, All Saints' Day. It was one of the first events organized by the newly created Gerediaga Association. Under the Franco dictatorship that fair had one main and clear objective: to make known the bibliographic and record production of Euskal Herria.

  Today the Durango Fair is a unique place to learn about the work of the publishers and record companies of Euskal Herria. Writers and musicians have the opportunity to be with their readers and listeners. It is the way to present and learn about new jobs. But unlike what it was in the beginning, the current fair is not just a book and record fair either. During the first days of December, Durango becomes a meeting point for Basques and fans of culture, with a wide cultural offer for all types of audiences.

  In the presentation room of the fair, publishers, record companies, cultural associations or any social agent has their space to present their new project or work.

  Linked to the fair, the Children's Literature Hall began to open its doors every year. A space to actively bring children and young people up to 12 years old to the world of literature. Today it is called Saguganbara. Little by little, in recent years new spaces have emerged around the Fair.

  In 2008, the creators themselves created the Ahotsenea space, together with the collaboration of the Gerediaga association, to publicize their projects through live shows or gatherings. In 2010, Irudienea and Szenatokia also joined Azoka to claim that audiovisual and performing arts are also culture and give it a place of their own. In 2012 the most recent space was created: Kabi @. To get to know us, experiment and make ourselves known around the new models of digital culture.

  IMG_4479

  The fair now aims to turn Durango into a square of culture throughout the city.

  However, due to the coronavirus, the Gerediaga Association, promoter of the fair, ensures that they will adjust to the new conditions if this figure deteriorates in the coming days. Likewise, they have specified that they will announce through their networks the exact time when the registration will open this Monday.

  Each person may reserve a maximum of four places per shift. However, the organizers ask those registered to act responsibly and, if they finally cannot attend, notify in advance so that it is available to other visitors. Likewise, you will have to make an appointment to enjoy the concerts that will take place in Plateruena.

  The fair, one more year, even if there were restrictions, will offer a wide program of activities (https://www.durangokoazoka.eus/es/programacion) with gatherings, book presentations, screenings ... through the usual spaces. To access these events it will not be necessary to register in advance, since the spaces will have their own capacity.

  In all of them, from the Assembly Hall to the Bartolomé Ertzilla Music School and from San Agustín Kulturgunea, the security measures will be strict. You will not be able to eat or drink in any space. And the organization calls for the mask to also be used in the open spaces near the fair, where queues can form, especially at the entrance and exit of Landako and Plateruena.

 • 29 Jul 2021 10:15 | Miren Manias (Administrator)

  TXOKOLATEZKO GERNIKA

  https://www.youtube.com/watch?v=apunc29js6e&ab_channel=ekonomiarengarapena%5beuskojaurlaritza%5d

  Oñatiko Udala, Gozogile Elkartea eta Txokolateixiak antolatuta . Laguntzailea ULMA Uztailaren 16tik aurrera Euskal Gozogile Federazioak landutako txokolatezko koadroa Oñatin izango da, ULMA enpresaren eta Oñatiko Udalaren laguntzarekin bat.

  Bizkaiako Gernikan eta Bilbon egonda gero, Gipuzkoara etorri da, azkenean, gozogileek egindako lana.

  Gernikaren Koadro Originalak gaurkotasuna du aurten, bi arrazoi nagusirengatik. Alde batetik, 40 urte bete dira Francoren diktadura gainditu eta New Yorkeko Moma Museotik Madrilera joan zenetik. Gainera, 2021. urtearen hasieran, Picassok gainbegiratutako lan beraren tapizezko erreplika New Yorkeko NBEren egoitzatik kendu dute haren jabeek, Rockefeller familia aberatsak. Azkenik, apirilaren 26an Gernika bonbardatu zutela 85 urte bete dira.

  Irabazi-asmorik gabeko ekimena da hau, eta partaidetza asko antolatu dira boluntariotza-erregimenean. Esate baterako, Salva Industrial enpresa, makrotableta egiteko instalazioak doan utzi dituena; Ulma, erakusketetan koadroak izango duen bastidore erraldoia ematen duena; Argitrans garraio-konpainia, txokolatezko xaflen lekualdaketak egiteaz arduratzen dena; edo CacaoBarry marka, Euskal Gozogileen lantegien ohiko hornitzailea, tona erdiko txokolatea doan ematen duena.

  Después de estar en Gernika y Bilbao, el trabajo de los pasteleros viene a Gipuzkoa, a Oñati, nuestra localidad del chocolate. Porque Oñati tiene una amplia historia en torno al chocolate.

  Esta fue la primera tarea de la empresa ULMA en la actualidad, la realización de máquinas de embalar.

  ¿CÓMO SE HACE? Para completar el cuadro Guernica, los profesionales de la federación Euskal Gozogileak han utilizado 500 kilos de chocolate. Todo ello fundiendo el chocolate a 26-28 grados y a continuación lo colocan sobre unas plantillas para darle forma. En total, el cuadro se ha dividido en 14 partes para facilitar el trabajo, pero al final la obra se puede ver en su totalidad.
  The painting is current this year for two main reasons. On the one hand, 40 years have passed since his transfer to Madrid, after the Franco dictatorship, from the Moma Museum in New York. In addition, at the beginning of 2021 the tapestry replica of the same work, supervised by Picasso, has been removed from the UN headquarters in New York by its owners, the billionaire Rockefeller family. And finally, it also marks the 85th anniversary of the bombing of Gernika on April 26.

  Oñati, txokolatearen herria

  Oñatira ekarriko dute astean txokolatezko &#39;Gernika&#39; - Oñati - Goiena.eus

  Oñatik baduelako historia zabala txokolatearen inguruan. Sancti Spiritus Unibertsitatean  (1548) medikuntza ikasketetako laborategietan erabili zen txokolatea, gerora konbentuetako gozogintzak altxor bilakatu zen eta XIX eta XX. mendeetan, Europan txokolatearen kontsumoaren hazkuntza medio, txokolatearen ekoizpena asko garatu zen  (artisautzatik  industrialera egin zen salto). Teknika berriak  eta sistema berritzaileak erabili ziren.

  Hori izan zen gaur egun ULMA enpresaren lehen egin beharrekoak, enbasatzeko makinak egitea.

  Guztira 500 kilo txokolate erabili dituzte 7,5 metroko zabalerako eta 3,5 metroko altuerako Picassoren koadroaren txokolatezko bertsioa egiteko. Euskal Herri osoko gozogileak ibili dira lanean.  

  Uztailak 16tik aurrera egunero Oñatiko Santa Ana Antzokian goizez 11:00-13:00etara eta arratsaldez 17:00-19:00etara ikusi ahalko da.

  NOLA EGITEN DA? Guernica koadroa osatzeko, Euskal Gozogileak federazioko profesionalek 500 kilo txokolate erabiliko dituzte. Txokolatea 26-28 gradutara urtzen dute eta jarraian, txantiloi batzuen gainean jartzen dute forma emateko. Guztira, 14 zatitan banatu dute koadroa lana errazteko, baina amaieran artelana bere osotasunean ikusiko da.

  ************************************************************

  EL GERNICA DE CHOCOLATE

  A partir del 16 de julio, Organizado por el Ayuntamiento de Oñati, Gozogile Elkartea y Txokolateixia el cuadro de chocolate elaborado por la Euskal Gozogile Federazioa tiene lugar en Oñati, con la colaboración de la empresa ULMA y el Ayuntamiento de Oñati este cuadro idílico.

  Cabe decir, que el cuadro original, está de actualidad este año por dos motivos principales. Por una parte, se cumplen 40 años de su traslado a Madrid, superada la dictadura franquista, desde el Museo Moma de New York. Además, a comienzos de 2021 la réplica en tapiz de la misma obra, supervisada por Picasso, ha sido retirada de la sede de la ONU en New York, por sus propietarios, la multimillonaria familia Rockefeller. Y por último, también se cumple el 85 aniversario del bombardeo de Gernika en 26 de abril.

  Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, y se han articulado muchas participaciones en régimen de voluntariado. Es el caso de la firma Salva Industrial, que ha cedido gratuitamente sus instalaciones para confeccionar la macrotableta; Ulma, que aporta el bastidor gigante sobre el que descansará el cuadro durante las exposiciones; la compañía de transportes Argitrans, encargada de realizar los diferentes traslados de planchas de chocolate; o la marca CacaoBarry, habitual proveedor de los obradores de Euskal Gozogileak, que aporta gratuitamente media tonelada de chocolate.

  Oñati, el pueblo del chocolate

  En la Universidad Sancti Spiritus (1548) se utilizó el chocolate en los laboratorios de estudios médicos, posteriormente la repostería de los conventos se convirtió en un tesoro y en los siglos XIX y XX, gracias al crecimiento del consumo de chocolate en Europa, se desarrolló mucho la producción de chocolate (que saltó de la artesanía a la industrial). Se utilizaron nuevas técnicas y sistemas innovadores.

  En total se han utilizado 500 kilos de chocolate para elaborar la versión en chocolate del cuadro de Picasso de 7,5 metros de ancho y 3,5 metros de altura. Han trabajado reposteros de toda Euskal Herria.

  A partir del día 16 de julio todos los días se puede visitar ya en el Teatro Santa Ana de Oñati por la mañana de 11:00 a 13:00 horas y por la tarde de 17:00 a 19:00.

  ************************************************************

  GERNIKA OF CHOCOLATE

  As of July 16, organized by the City Council of Oñati, Gozogile Elkartea and Txokolateixia,  the chocolate box made by the Euskal Gozogile Federazioa will take place in Oñati, with the collaboration of the ULMA company and the Oñati City Council.

  After being in Gernika and Bilbao in Bizkaia, the work of the pastry chefs comes to Gipuzkoa: to our home Oñati, chocolate town. Because Oñati has a long history around chocolate.

  It is a non-profit initiative, and many participations have been organized on a voluntary basis. This is the case of the Salva Industrial firm, which has given its facilities free to make the macrotableta; Ulma, who provides the giant frame on which the painting will rest during the exhibitions; the Argitrans transport company, in charge of carrying out the different transfers of chocolate plates; or the CacaoBarry brand, a regular supplier to the Euskal Gozogileak bakeries, which provides half a ton of chocolate for free.

  Oñati, the town of the chocolate

  At the Sancti Spiritus University (1548), chocolate was used in the laboratories of medical studies, later the confectionery of the convents became a treasure and in the 19th and 20th centuries, thanks to the growth of the consumption of chocolate in Europe, it developed much chocolate production (which jumped from crafts to industrial). New techniques and innovative systems were used. This was the first task of the ULMA company today, the realization of packaging machines.

  From the 16th every day at the Santa Ana de Oñati Theater in the morning from 11:00 to 13:00 and in the afternoon from 17:00 to 19:00.

  HOW IS IT DONE? To complete the Guernica picture, the professionals of the Euskal Gozogileak federation will use 500 kilos of chocolate. They melt the chocolate at 26-28 degrees and then place it on templates to shape it. In total, the painting has been divided into 14 parts to facilitate the work, but in the end the work will be seen in its entirety.


 • 15 Dec 2020 18:00 | Miren Manias (Administrator)

  EGUBERRIAK 

  Aurten, urte arraroa da, baina, Eguberriak nola do hala, "betiko" xarmarekin ospatzen jarraitzeko asmoa dutenentzat, hona hemen Euskal Herrian eta Oñatin zehazki egiten diren eguberrien inguruko azalpentxoa. 

  Eguberriak dota gabonak, Eguberri aurreko egunetik Errege egunera arte ospatzen diren jaiak dira: Gabon eguna (Abenduak 24), Eguberri eguna (Abenduak 25), Urte zahar eguneko festa (Abenduak 31), Urte berri eguna (Urtarrilak 1) eta Errege eguna (Urtarrilak 6). 

  Jai hauek, jakina da, kristautasunetik datozela. Ospakizunak baino egun batzuk lehenago (Abenduak 21ean) Santo Tomas eguna ospatzen da, gaur egun Eguberritik kanpo dirudien harren erlazio duela pentsa genezake Euskal nekazari gizartearentzat daukan garrantzia eta ondorengo ospakizunen gertutasunagatik.

  Arrasaten adibidez, Oñatitik gertuen dagoen udalerria da jai egun hau ospatzen dutena talo eta sagardoarekin, baita nekazarien merkatuarekin ere. Historian baserri azokaren eguna zen, baina egun euskal baserri kulturaren jai bat bihurtu da, non baserriko produktuak erakutsi eta salgai jartzen diren kalean bertan jarritako salmenta-postuetan.

  Gabon eguna, Euskal Herrian Olentzero edo Olentzero eguna ere deitua, Eguberri jaiaren bezpera da, abenduaren 24an. Tradizio historikoan, Olentzero eta Mari Domingi Euskal Herrian Eguberria eta Jesus Nazaretekoaren jaiotza iragartzen dituen euskal mitologiaren eta folklorearen pertsonaia da. Toki batzuetako kondairen arabera, azken jentila ere bada, Bizarzuriren figuraren parekoa dela esan dezakegu.

  Horren ostean, gabon zahar egunean arratsaldean San Silvestre lasterketa eta gaueko festa dira aipagarrienak. Baina guztia ez da festa izango, izan ere urte berri egunean oso ohikoa da Euskal Herrian edozein tontorretara igotea, urte berria ondo hasteko. Oñatin, Zegaman … Aizkorrira igotzen direnak guti ez dira adibidez. Errege ospakizunek gutxinaka-gutxinaka garrantzia galtzen joan baitira. Egun horretan, oso ospetsua izan oi da Oñatin bertsolari saioa.

  NAVIDADES

  Este año, aunque sea rara para todos, las navidades serán raras, pero por eso, intentaremos   de algún modo celebrarlas como podamos. En este texto explicare como se celebran las navidades hasta ahora en Euskal Herria y en Oñati.

  Las navidades comienzan el 24 de diciembre y terminan el día de Reyes el 6 de enero: el 24 de diciembre (víspera de Navidad), el 25 de diciembre (día de Navidad), 31 de diciembre (noche vieja), 1 de enero (Año nuevo), el 5 de enero (Duodécima noche o víspera de Reyes) y el día 6 de enero (Día de Reyes).

  Estas fiestas, tienen su origen en el cristianismo, como casi todo el calendario actual. Pero, además, en Euskal Herria el 21 de diciembre se celebra el día de Santo Tomás, donde por ejemplo en Arrasate, lo más cerca de Oñati, se hacen mercados y puestos de talos y sidra en la calle.

  Tradicionalmente este día tiene gran importancia para los caseros y agricultores vascos. El origen de la fiesta se ubica probablemente en la celebración de un mercado popular que coincidía con el día de pago de rentas, a pesar de su nombre religioso.

  El 24 de diciembre en Euskal Herria es día del Olentzero y Mari Domingi, el día previo a la navidad. Olentzero es un personaje de la tradición navideña vasca. Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de Navidad. Suele haber pasacalles con música y posterior entregas de cartas de los niños y niñas en la plaza del pueblo. Es la figura parecida a Papa Noel.

  Después de estos días, el día de nochevieja se suele celebrar con la carrera popular de San silvestre que se suele hacer en todas los pueblos y ciudades y la fiesta de la noche. Pero no todo van a ser fiestas, comilonas y juergas. Llega el día de Año Nuevo y como manda la tradición, hay que empezar el año subiendo a una cumbre.  En la zona de Oñati, Zegama… es muy común por ejemplo subir a Aizkorri, no son poos lo que ese día hacen ese esfuerzo para empezar bien el año. Por ulimo, el día de reyes, ha perdido gran importancia, por lo hemo sen Euskal Herria con el tiempo, aunque el día de la víspera de reyes se suele hacer un espectáculo de bertsolari sen el pueblo.

  CHRISTMAS

  This year, although it is rare for everyone, Christmas will be rare, but for that reason, we will try in some way to celebrate it as we can. In this text I will explain how Christmas is celebrated so far in Euskal Herria and in Oñati.

  Christmas begins on December 24 and ends on Three Kings Day on January 6: December 24 (Christmas Eve), December 25 (Christmas Day), December 31 (New Year's Eve), January 1 ( New Year), on January 5 (Twelfth Night or Kings Eve) and on January 6 (Three Kings Day).

  These holidays have their origin in Christianity, like almost the entire current calendar. But, in addition, in Euskal Herria on December 21 the day of Santo Tomás is celebrated, where for example in Arrasate, the closest to Oñati, markets and stalls of talos and cider are held in the street.

  Traditionally, this day has great importance for Basque landlords and farmers. The origin of the festival is probably located in the celebration of a popular market that coincided with the day of payment of rents, despite its religious name. December 24 in the Basque Country is Olentzero and Mari Domingi day, the day before Christmas. Olentzero is a character from the Basque Christmas tradition. It is a mythological chickadee who brings gifts on Christmas Day.

  There are usually parades with music and subsequent deliveries of letters from the boys and girls in the town square. It is the figure similar to Santa Claus. After these days, New Year's Eve is usually celebrated with the popular San Silvestre race that is usually held in all towns and cities and the night party.

  But not everything is going to be parties, feasts and revelries. New Year's Day arrives and as tradition dictates, you have to start the year by climbing to a summit. In the area of ​​Oñati, Zegama ... it is very common, for example, to go up to Aizkorri, it is not a few that that day make that effort to start the year well. Lastly, Three Kings Day has lost great importance, so much so in Euskal Herria over time, although the day before Three Kings there is usually a bertsolari show in the town.


 • 9 Jun 2020 16:21 | Miren Manias (Administrator)

  KORPUSAK

  Oñatiko jaiak loturik daude, Euskal Herriko jai gehienak bezala, kultura tradizionalarekin. Tradizio batzuk oso ondo mantendu dira, eta horietako bat da Korpusetako prozesioa, 500 urte baino gehiago dituena. Baina, egun, geroz eta toki gutxiagotan ospatzen da egun hau, gutxi gora behera duela bost mendeetatik ona ospatu da jai hau, lehena 1541ean.

  Aurten, programazio kultural guztiak bezala, hainbat aldaketekin ospatuko da Korpusetako prozesioa. Ekainaren 14an ospatzear dagoen prozesioan dantzariek ez dute urtero bezala kaleak girotuko beraien klaketa-hotsekin. Aurten, meza espeziala soilik egongo da, eta bertaratu nahi dutenentzat sarrerak egongo dira eskuragai Txokolateixan, aforoa kontrolatzeko asmoz. Protagonismoa dantzariak dute egun honetan. Folklorez betetako koreografiak egiten dituzte, apostoluak eta San Migelen irudiekin bat kaleak girotuz.

  Eguna Santa Anan antzokian hasi ohi da, publikoari irekita egiten da San Migel apostoluari janztea. Gero, mezaren ostean kaletik prozesioa egiten da dantzari, soinu banda eta apostolu guztiekin bat;  egun horretan kalean giro polita sortzen da. Arratsaldean, plazan dantzariek egunari agur esaten diote beraien ikuskizunarekin, non korpusteako dantza guztiak erakusten diren bertan: San Sebastianen Dantza, Banako Makil Dantza, Launako Makil Dantza, Zortziko Makil Dantza, Arku dantza eta amaitzeko Aurreskua.  FIESTA DE CORPUS

  Las fiestas en Oñati están relacionadas, como casi todos del País Vasco en la cultura tradicional. Las tradiciones tan arraigadas como la procesión del día del Corpus son única con más de 500 años de antigüedad. Actualmente son pocos los lugares donde esta se celebra; Oñati es uno de ellos. Desde hace casi cinco siglos, en 1541 el primero.

  Este año, al igual que toda la programación cultural, se celebrará con excepciones la procesión de Corpus Christi. El 14 de junio en vez de una procesión por la calle con dantzaris, se hará solamente la misa especial en la Parroquia, para la cual se deberán de coger entradas para mantener el aforo (se pueden obtener en la Txokolateixa). Destacan sus dantzaris, que son una reliquia folklórica de gran valor coreográfico y los apóstoles personificados con San Miguel al frente.

  Antes de la misa y la procesión, se suele vestir al que protagonizara al personaje de San Miguel, en el teatro Santa Ana, abierto al publico. Después se celebra la misa y a continuación la procesión con la banda musical de Oñati, los apóstoles y dantzaris. Ese día el ambiente festivo inunda las calles de Oñati. Por ultimo, por la tarde, los dantzaris hacen un ultimo espectáculo de bailes en la plaza para todo el publico y representan el ciclo completo de danzas de "Korpus Dantzak": San Sebastianen Dantza, Banako Makil Dantza, Launako Makil Dantza, Zortziko Makil Dantza y Arku Dantza. Terminado el ciclo se baila un Aurresku.

  CHORPUS FESTIVAL

  The festivals in Oñati are related, like almost all of the Basque Country in traditional culture. Traditions as deep-rooted as the Corpus Christi procession are unique, more than 500 years old. Currently there are few places where this is celebrated; Oñati is one of them. For almost five centuries, in 1541 the first.

  This year, like all cultural programming, the Corpus Christi procession will be celebrated with exceptions. On June 14, instead of a procession through the street with dantzaris, only the special mass will be held in the Parish, for which tickets must be taken to maintain the capacity (they can be obtained at the Txokolateixa).Highlights include its dantzaris, which are a folkloric relic of great choreographic value and the apostles personified with Saint Michael in front.

  Before mass and the procession, the person who will star in the character of San Miguel is usually dressed in the Santa Ana theatre, open to the public. Then the mass is celebrated and then the procession with the Oñati band, the apostles and dantzaris. That day the festive atmosphere floods the streets of Oñati. Finally, in the afternoon, the dantzaris perform one last dance show in the square for all the public and they represent the complete cycle of dances of "Korpus Dantzak": San Sebastianen Dantza, Banako Makil Dantza, Launako Makil Dantza, Zortziko Makil Dantza and Arku Dantza. After the cycle, an Aurresku is danced.


  Maria Zendegi Zelaia


 • 14 Jan 2020 17:46 | Susana Arrese (Administrator)

  DONOSTIAKO DANBORRADA

  Urtarrilean gipuzkoarron eta gehienbat, Donostiarron hitzordu garrantzitsuena urtarrilaren 20ko Danborrada da. Zuoi ere animatzen zaituztegu egun horretan, gaueko hamabiak jotzearekin batera Konstituzio plazara hurbiltzera. Danbor hotsak zabaltzen dira hiriko txoko guztietan eta eguna amaitu arte entzun ahal dira.

  1836ko urtarrilaren 20an, soldaduen desfilea imitatuz gazte talde bat kalerik kale ibili zen mozorrotuta, eta iturrian zeudenak batu omen zitzaizkien. Ordutik hona indarra hartu zuen santuaren ospakizunetan goizean goiz kaleetan zehar ibiltzeko ohiturak. Hasieran bakoitza nahi zuen moduan mozorrotuta ateratzen zen, gero ordea, Napoleonen garaiko uniformeak erabiltzen hasi ziren.

  Baina festa giroan ospatutako ohitura hau 1924. Urtean hasi zen. Gaztelubide elkarte gastronomiko eta beste danborradetako hainbat ordezkarik Raimundo Sarriegiren "Donostiako Martxa" jotzen dute:; https://www.youtube.com/watch?v=-XaFfX-HmpE, gaueko hamabiak direnean. Bitartean, alkateak hiriko bandera igotzen du.

   

  Egun berezi honetan hainbat sari ematen ditu Donostiako Udalak, ezagunena: Urrezko Danborra. Hirian bizi ez diren baina hiriaren alde egin dutenen lana saritzen du. Pasa berri den urtean, Rosa García STOP DESAHUCIOS-eko ekintzaileari eman zioten.

  Hemen duzue bideo baten ospakizunaren irudiak: https://www.youtube.com/watch?v=__dyb1v1mWs

  Aurten, bertaratzeko abagunea izanez gero gonbidatzen zaituztegu lehenengo pertsonan ikustera Donostiko Danborrada, ez zarete eta damutuko.

  LA TAMBORRADA DE DONOSTIA

  El 20 de enero, para los guipuzcoanos sobretodo, tenemos una cita que no podemos perderlo todos los años. A vosotras también os animamos para que ese día os acerquéis hacia las 12 de la noche a la plaza de la Constitución. Los sonidos del tambor llegan a todos los rincones de la ciudad durante todo el día.

  Todo comenzó según los historiadores un 20 de enero del 1836 cuando un grupo de jóvenes disfrazados salieron a la calle imitando los soldados de aquella época. Desde entonces fue cogiendo cada vez más fuerza: primero se vestían disfrazados, y después, empezaron a usar la vestimenta de Napoleón.

  No es hasta el año 1924 cuando empieza a celebrarse dicha tamborrada de una forma mas festivalera o de fiesta. En la sociedad gastronómica Gaztelubide asi como otros grupos de tamborreros comenzaron a tocar aquel año por estas fechas la “Marcha de Donostia”: https://www.youtube.com/watch?v=-XaFfX-HmpE exactamente a las doce de la noche.


  Hoy en día sigue siendo para la ciudad el día más especial y por ello el Ayuntamiento de San Sebastián participa con la partición de varios premios; el más importante: el Tambor de Oro. El pasado año se lo dieron a Rosa García en un acto solemne, activista de STOP DESHAUCIOS.

  Aquí tenéis en un video la celebración en imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=__dyb1v1mWs

  Este año, si tenéis la oportunidad de acercaros a la ciudad de San Sebastián este día os invitamos a que lo celebréis como uno más, os aseguro que no os arrepentiréis.

  DONOSTIA DRUM

  On January 20, for the Gipuzkoans above all, we have an appointment that we cannot miss every year. We also encourage you to come to the Plaza de la Constitución around 12 p.m. The drum sounds reach every corner of the city throughout the day.

  It all began according to historians on January 20, 1836 when a group of disguised youths took to the streets imitating the soldiers of that time. From then on he gained more and more strength: first they dressed in disguise, and then they began to wear Napoleon's clothing.

  It is not until 1924 when this drumming begins to be celebrated in a more festive or festive way. In the gastronomic society, Gaztelubide as well as other groups of drummers began to play that year at this time the "March of Donostia":https://www.youtube.com/watch?v=-XaFfX-HmpE at exactly twelve o'clock at night.  Today, the city is still the most special day and that is why the City Council of San Sebastián participates with the partition of several awards; the most important: the Golden Drum. Last year they gave it to Rosa García in a solemn act, STOP DESHAUCIOS activist. 

  Here you have in a video the celebration in images: https://www.youtube.com/watch?v=__dyb1v1mWs


  This year, if you have the opportunity to approach the city of San Sebastian this day, we invite you to celebrate it as one more; I assure you that you will not regret it. Maria Zendegi Zelaia 

   

 • 5 Dec 2019 18:28 | Miren Manias (Administrator)

  El Basque Culinary Center es una fundación para promover el sector culinario. Este proyecto nació en 2009 con el objetivo de sacar el máximo potencial al sector gastronómico, mediante la investigación y transferencia de conocimientos entre académicos y profesionales. Su sede universitaria se sitúa en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) y se divide en dos centros: la Facultad de Ciencias Gastronómicas - que ofrece cursos destinados a la formación de profesionales - y el Centro de Investigación e Innovación - para el ámbito de la alimentación y gastronomía -. Ambos pertenecen a la Universidad de Mondragón.


  El Basque Culinary Center se encuentra en Donostia-San Sebastián. Imagen: Wikipedia.

  Hay que subrayar su particular interés por la proyección internacional. Desde su inauguración en octubre de 2011, por el campus han pasado estudiantes procedentes de Canadá, China, Brasil, Bélgica, Italia, México y Colombia, entre otros. En 2015, concretamente, el 50% de los/as alumnos/as eran internacionales; 25% en el caso de los estudios de grado.

  Reconocidos cocineros (solo hombres) vascos han apoyado este proyecto desde sus inicios - Karlos Argiñano, Juan Mari Arzak, Martin Berasategi, Andoni Aduriz y Eneko Atxa -, y la mayoría de ellos siguen aún ligados a su patronato. El centro tecnológico vasco AZTI-Tecnalia también colabora con el Basque Culinary Center, ya que tratan de unir la cocina con la gestión y la ciencia; trabajando con el desarrollo de la tecnología e impulsando la creación de iniciativas empresariales. Entidades públicas como el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián también han sido promotores del Basque Culinary Center.

  Por último, existe un Consejo Asesor Internacional compuesto por prestigiosos cocineros de diversas partes del mundo; su labor consiste en asesorar y promover la proyección internacional del centro vasco de formación, investigación e innovación culinaria.

  ---

  Basque Culinary Center gastronomia sektorea bultzatzeko fundazioa da. Proiektua 2009an jaio zen, sukaldaritzako profesionalen eta akademikoen arteko ezagutza zein ikerketa trukatuz, sektorearen potentziala indartzeko. Donostian dago egoitza nagusia eta bi gunetan banatzen da: Zientzia Gastronomikoen Fakultatea –non heziketa profesionaleko ikasketak eskaintzen diren-, eta Ikerketarako eta Berrikuntzarako Zentroa –elikadurari eta gastronomiari lotutakoak-. Bi guneak daude Mondragon Unibertsitateari lotuak. 


  2011n ireki zuten lehen formakuntza ikasturtea. Irudia: Wikipedia.

  Zentroaren nazioarteko profila azpimarratu behar da. Lehen ikasturtea 2011n zabaldu zutenetik, munduko hainbat lekutatik etorritako ikasleak pasa dira bertatik: Kanada, Txina, Brasil, Belgika, Italia, Mexiko eta Kolonbia, tartean. 2015ean, zehazki, ikasleen %50 nazioartekoak ziren; %25 graduko ikasleei dagokienean. 

  Euskal sukaldari ospetsuek bultzatu dute egitasmoa hasieratik -Karlos Argiñano, Juan Mari Arzak, Martin Berasategi, Andoni Aduriz eta Eneko Atxa, besteak beste-, eta horietako asko patronatuari lotuta jarraitzen dute egun. Bestalde, AZTI-Tecnalia euskal teknologia erakundeak ere kolaboratzen du Basque Culinary Centerrekin; izan ere, teknologiaren garapena eta enpresa egitasmo berriak sustatzea ere xede du gastronomia zentro honek. Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzaz ere sortu da honako proiektua. 

  Azkenik, Nazioarteko Aholkularitza Batzordea aipatu behar da.; zeina munduko hainbat sukaldeburu prestigiotsuez osatu zen 2010ean. Talde honek xede du heziketa zentroko batzorde akademikoa estrategia kontuez aholkatzea, eta Basque Culinary Centerren nazioarteko profila sustatzea. 

  ---

  The Basque Culinary Center is a foundation to develop the culinary sector by promoting training and research. The project was created in 2009 in order to boost the gastronomy through the collaboration of academics and professionals. Its university campus is based in Donostia-San Sebastian (Gipuzkoa) and consists of two centres: the Faculty of Gastronomic Sciences -which offers university trainning- and the Research and Innovation Centre -in the field of food and gastronomy-. Both centres are attached to the University of Mondragon.


  The centre is located in Donostia-San Sebastián. Image: Wikipedia.

  The Basque Culinary Center has a particular interest on international projection. Since the institution’s campus was inaugurated in October 2011, there have been students from Canada, China, Belgium, Brail, Italy, Mexico and Colombia, among others. In 2015, 50% of the students were international; 25% in the case of undergraduate courses. 

  The Board of the centre is formed by prestigious Basque chefs -Karlos Argiñano, Juan Mari Arzak, Martin Berasategi, Andoni Aduriz and Eneko Atxa, among others-, who have been involved in the project since its beginnings. The Basque technological centre AZTI-Tecnalia also collaborates with the Basque Culinary Center, as they aim to relate cooking with science and management by promoting new business activities as well as technological development. Public institutions such as the Basque Government, the Regional Council of Gipuzkoa and the Council of Donostia-San Sebastian have also helped in the launch of the culinary project. 

  Last but not least, since 2010, the centre has an International Advisory Committee formed by well-known cooks from all over the world. The committee assists the Board of the Faculty on key strategic issues and promotes the international profile of the centre.

 • 25 Jun 2019 11:41 | Miren Manias (Administrator)

  HIZKUNTZA ESKUBIDEEN BEHATOKIA

  Hizkuntza eskubideen behatokiak euskaraz bizi nahi duten herritarren inguruko arazoak eta kexak kudeatzen ditu. Egunero, euskal hiztunek hizkuntza erabileraren esparruan hainbat arazorekin egiten dute topo. Euskaraz bizi nahi bai, baina askotan ezin. Hizkuntza-eskubideak, zorionez, legez biltzen dira egun Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina, Nafarroan aldiz, euskal hiztun komunitate handia dagoen arren, ez dute egoera legal berdina. Beraz, are eta zailagoa da bertan euskara erabiltzea eta erabilaraztea (administrazio publikoan esaterako).

  Behatokiak, oinarrizko eskubidean diren hizkuntza-eskubideen urraketak pertsonengan eragiten dituzten ondorioak eta diskriminazio hori gainditzeko neurri eta kexa eraginkorrak hartzen dihardu. Horrenbestez, Behatokiak Martin Ugalde (Gipuzkoaren erdialdean) parkean baita Iruñean ere bere lekua du lan hori jorratzeko. Euskal Herrian euskaraz mintzatzeko, administrazioari zuzendu eta administraziotik zerbitzuak hartzeko bai eta orokorrean gizarteak eskaintzen dituen aukerez euskaraz baliatzeko euskal hiztunek dituzten aukerak babestea du xede.

  Euskarri digitalera ere aurrerapausoa eman du eta “Aukilari” aplikazioa sortu zuten pasa den urtean kexak eta erreklamazioak jasotzeko.

  Informazio gehiago aurkitzeko: http://www.behatokia.eus/ES/informes_monograficos


  OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LINGUÍSTICOS

  El observatorio para los derechos lingüísticos de los vascohablantes, administra las quejas y los problemas de los ciudadanos que quieren hacer su vida en su lengua, el euskera. Todos los días se reciben en este centro quejas y problemas que los y las hablantes vascas tienen a la hora de utilizar su propia lengua. Aunque se quiera hacer un día a día “normal” en pleno uso de su derecho para utilizar el euskara, muchas veces es imposible. Además, la Ley de utilización y normalización del euskera así lo dicta, pero, aun y todo, la mayoría de veces se ven mermados los derechos lingüísticos de los vascos y vascas.

  El observatorio, prevé las consecuencias que esto pueda acarrear y por ello toma medidas, a veces legales y  otras administrativas, para superar estas situaciones conflictivas. Por ello, se sitúa en el parque de Martin Ugalde, en el corazón de Guipúzcoa tanto como en en Pamplona, donde la situación que se describía está aun peor.

  Dando el salto hacia las nuevas tecnologías, el año pasado estrenaron un nuevo proyecto llamado “Akuilari” que se basa en una “app” para recoger quejas y experiencias de la gente.

  Para más información: http://www.behatokia.eus/ES/informes_monograficos

  LINGUISTIC RIGHTS OBSERVATORY

  The inspection centre for the linguistic rights of the Basque speakers, manages the complaints and problems of the citizens who want to make their life in their language, the Basque language. Every day, complaints and problems that Basque speakers have when using their own language are received in this centre. Even if you want to do a "normal" daily life in full use of your right to use Euskara, it is often impossible. In addition, the Basque Law on the use and normalization of the Basque language dictates this, but, even so, most of the times the linguistic rights of the Basques are reduced.

  The inspection centre foresees the consequences that this may entail and therefore takes measures, sometimes legal and administrative, to overcome these conflicting situations. Therefore, it is located in the park of Martin Ugalde, in the heart of Guipuzkoa as well as in Pamplona, ​​where the situation described is even worse.

  Taking the leap towards new technologies, last year they released a new project called "Akuilari" that is based on an "app" to collect complaints and experiences from people.

  For more information: http://www.behatokia.eus/ES/informes_monograficos


  Maria Zendegi.


 • 23 Apr 2019 17:57 | Miren Manias (Administrator)

  Bi urtetik behin, Euskal Herrian zehar egiten den euskararen aldeko ekimena da Korrika. Hizkuntzaren gaineko kontzientzia bultzatzeko eta euskaltegien eguneroko lana sustatzeko dirua biltzea ditu helburu. 1980an egin zen lehena, Oñatitik Bilbora hain zuzen ere.   Julen Kalzada, Korrikaren lekukoa eskuan, lehenbiziko Korrikaren amaieran. BERRIA

  Euskararen aldeko ekitaldi arrakastatsuenetako bat da. Hogeita hemeretzi urtetan hogei Korrika antolatu dira. Azkena, 2019ko apirilaren 4an. Hamaika egun iraun zuen, bi mila kilometro baino gehiago, eta adin guztietako lagunak bildu zituen.

  Ibilbidea hasi eta amaitu bitartean, korrikalariek lekukoa pasatzen diote elkarri. Helmugara, hori bai, euskaldun ezagun batek eramaten du eta, amaieran, barruan dagoen testua irakurri. 

  Korrikaren antolaketan milaka lagun aritzen dira lanean, herriz herri eta auzoz auzo. Horregatik, ekimenak jasotzen duen harrera bizia ez ezik, Korrikaren inguruan sortzen den mugimendua ere garrantzitsua da. Euskara berreskuratzeko Euskal Herriaren nahia islatzen baitu. Etxean eta nazioartean.

  Korrika es una carrera a favor del euskera, que recorre toda Euskal Herria una vez cada dos años. La iniciativa esta organizada por la Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización AEK y el objetivo es recaudar fondos para fomentar la conciencia sobre el euskera y poner en valor el trabajo que realizan los centros de aprendizaje de AEK. 

  La primera edición de se realizó en 1980, desde Oñati a Bilbao. Korrika se ha convertido en una de las más exitosas acciones a favor de la lengua. Durante treinta y nueve años se han celebrado veinte Korrikas. La última, precisamente, el 4 de abril de 2019. Tuvo una duración de once días y un recorrido de más de dos mil kilómetros. Cientos de personas de todas la edades se dieron cita para correr.   Korrika 2015, por las calles de Bilbao. WIKIPEDIA

  Durante la carrera, los corredores principales deben llevar un testigo que irán pasándolo de mano en mano en cada kilómetro. Este testigo será llevado a meta por una persona relevante del sector euskaldun y, al finalizar la carrera, este/a leerá el mensaje que se haya en su interior.

  Cada vez son mas personas las que participan el la organización de Korrika. Por ello, es importante el movimiento que se forma entorno al evento, ya que refleja la voluntad del pueblo vasco a favor de su lengua. En casa y en la comunidad internacional.

  Korrika is a race in favor of Euskera, which travels throught the Basque Country once every two years. This initiative is organised by AEK (Basque-language learning centres’ coordinator) and the objective is to raise funds to improve awareness of the language and highlight the everyday work carried out by the learning centres of AEK. 

  Korrika’s first edition was held in 1980, from Oñati to Bilbao. The event has become one of the most successful actions in favor of euskera. In thirty-nine years twenty Korrikas have been celebrated. The last one, precisely, has been held in April 4th 2019. It lasted eleven days with a running rout of more than two thousand kilometres. Hundreds of people from all ages gathered to run.  This is the symbol of Korrika and witness to be carried by the main runners. WIKIPEDIA

  During the race, runners must carry a witness and pass it on from hand to hand in each kilometre. This witness will be taken to the finish line by a relevant person from the Basque community and, at the end of the race, he/she will read the message that is inside. 

  From year to year, more and more people are taking part in organising the event. For this reason, the movement that forms around Korrikas is also very important, as it reflects the willingness of Basques to preserve their original language; at home and in the international community.
 • 21 Mar 2019 19:26 | Miren Manias (Administrator)

  LAS SIDRERÍAS DEL PAÍS VASCO ESTÁN DE RACHA

  Una gran parte de nuestra cultura vasca es indudablemente la sidra, y por ello, también las “sagardotegis” o sidrerías. En la segunda mitad del siglo XX es cuando más se ha culminado la evolución de las sidrerías. La mayoría de sidrerías de Euskal Herria están situadas entre Astigarraga y Hernani (en la “Donostialdea” de Guipúzcoa) aunque eso no signifique que estas sean las únicas ni mucho menos.
  “Txotx” es la costumbre que utilizamos para probar la sidra que está en la “kupela”, la cual hace referencia a los grandes barriles que suelen tener estos restaurantes tan peculiares. En la temporada de “txotx” que nos encontramos actualmente –la cual tiene una duración de alrededor de 3 meses a partir de febrero- las sidrerías abren sus puertas (en son de fiesta) mientras que los consumidores aprovechan para catar las diferentes sidras de nuestro territorio.
  Todos los que se reúnen allí estarán asegurados de que no pasarán hambre.


  Normalmente, el menú más habitual o frecuente suele ser basado en el menú gastronómico del País Vasco: bacalao y chuleta. En primer lugar, como primer plato tendremos tortilla de bacalao y en segundo lugar bacalao frito con pimientos verdes.

  Mientras tanto, durante la estancia, desde que algún miembro de la sidrería grite la mítica frase “txotx”, todos los que quieran probar la sidra se acercan y lo único que tienen que hacer es esperar a que llegue su turno para llenar el vaso, pero esto debe de hacerse correctamente. Ya que es muy importante que al llenar el vaso la sidra haga su “txinparta” o llamémosle “rebote” de la bebida en el vaso; la cual es importante para que ésta tenga un sabor más especial aún.

  El ultimo plato, y el más esperado por cierto, suele ser la gran chuleta de buey. Esta normalmente se suele compartir con la familia o con los amigos, ya que ser suele servir en gran porción. Por último, el poste suele tener tres ingredientes indispensables de la zona: queso, membrillo y nueces.

  Después de comer siempre suele haber un ambiente festivo que se suele acompañar con trikitixa y pandero de cuadrillas que suelen frecuentar para festejar. Asique, no hay más que decir, os animamos a todos y todas a que os acerquéis a estos “chocos” tan auténticos para la gastronomía vasca.


  EUSKAL HERRIAN SAGARDOTEGI GARAIAN GAUDE
  Euskal kulturaren zati da hein handi batean sagardoa, eta ondorioz sagardotegiak ere, nola ez! Hauek XX.mendearen erdialdean hasi ziren, gehienbat, eboluzionatzen. Euskal Herrian, Hernani- Astigarraga inguruan (Gipuzkoako Donostialdean) daude gehienak, baina honek ez du esan nahi beste tokietan sagardotegirik ez dagoenik.

  “Txotx”-a kupelean dagoen sagardoa dastatzeko egiten den usadioa da jatetxe berezi hauetan. Egun, “Txotx” denboraldian gaude egun, eta berauk hiru hilabeteko luzapena izaten du gutxi gora behera, otsailean hasita. Sagardotegiko ateak (festa giroan) publikora irekitzen diren garai honetan kontsumitzaileok hemengo sagardo ezberdinak dastatzeko aprobetxatzen dugu.

  Bertara hurbilduko direnak zalantzarik izan ez dezatela, tripa beteta bueltatuko baitira. Hauetan, ohiko menuan euskal gastronomiako produktu ezagunenak ditugu: bakailaoa eta txuleta. Lehenengo platerean, orokorrean, bakailao tortilla izaten dugu, eta bigarrenean bakailao frijitua piper berdeekin.


  Jatorduan zehar, ohiturari eutsiz, “txotx” oihua entzun ondoren, sagardoa dastatu nahi duen orok edalontzia hartu eta kupelera hurbildu “txinparta sortuz” beste lanik ez du, bere txanda iritsi zain geratuta. “Txinparta” sagardoak edalontzian ematen duen kolpearekin bat sortuko da eta apurtze hori beharrezkoa izango da edaria dastatzeko. Azken platerarekin amaituz, idi txuleta izan ohi da, sagardotegiko menuko unerik gorena: idi haragi bikain bat lagun edo familiarekin partekatzea. Postreak hiru osagai ditu, betiere hemengo produktuekin: gazta, irasagarra eta bertako intxaurrak.

  Bazkalostean, jai giroan triki-jole edota trikiti-zale ugari egoten dira bertan, askotan bertara gerturatzen direnak jai giroan gerturatzen baitira. Beraz, gehiago luzatu gabe, guztioi luzatzen dizuegu gonbita bisitatzeko eta gozatzeko euskal gastronomiarentzat horren garrantzitsuak diren txoko hauetaz.

  THE CIDERY OF THE BASQUE COUNTRY

  A large part of our Basque culture is undoubtedly cider, and therefore, also the "sagardotegis" or cide-houses. In the second half of the twentieth century is when the evolution of cider houses has been most completed. The majority of cider houses in Euskal Herria are located between Astigarraga and Hernani (in the "Donostialdea" of Guipuzkoa) although that does not mean that they are the only ones.

  "Txotx" is the traditional “scream” that we use to call the people to taste the cider that is in the "kupela", which refers to the large barrels that these peculiar restaurants usually have. In the season of "txotx" that we are currently -which lasts about 3 months from February- the cider houses open their doors (in a party mood) while consumers take the opportunity to taste the different ciders of our territory.

  Everyone who meets there will be assured that they will not go hungry. Normally, the most usual or frequent menu is based on the gastronomic menu of the Basque Country: cod and chop. First, as a first course we will have cod omelette and for the second course normally we eat fried cod with green peppers.

  Meanwhile, during the stay, since some member of the cider company shouts the mythical phrase "txotx", all those who want to try the cider are coming and all they have to do is wait for their turn to fill the glass, but this must be done correctly. It is important to know that in the moment of filling the glass the cider it has to make it´s "txinparta" (or call it "rebound" also) of the drink in the glass; which is important so that it has a more special flavor.

  The last dish and the most expected by the way, is usually the great ox chop. The whole menu is usually shared with family or friends, since being serves a large portion. Finally, the post usually has three indispensable ingredients of the area: cheese, quince and walnuts.


  After lunch there is always a festive atmosphere that is usually accompanied by accordion and tambourine that tend to emerge a great party. So, there is no more to say, we encourage everyone to come to these "txokos" which are so authentic for our Basque cuisine.

  Maria Zendegi Zelaia

  2013/03/21

 • 12 Feb 2019 18:05 | Miren Manias (Administrator)

  Euskara hutsean argitaratzen den informazio orokorreko Euskal Herriko egunkari bakarra da BERRIA. 2003ko ekainaren 21ean sortu zuten, Euskaldunon Egunkariaitxieraren ondotik. Zehazki, egunkari hartako langile ohiek Euskarazko Komunikazio Taldea sortu zuten; euskarazko egunkari nazional berria, eskualdez-eskualde eta tokian tokiko herri egunkariak sustatzeko.Asteartetik igandera argitaratzen da BERRIA. Beraz, astelehenean ez dago alerik. Euskarazko egunkariak, hala ere, webgunean eta sare sozialetan ematen du informazioa etengabe (Instagram, Youtube, Twitter eta Facebook kanaletan). Bestalde, Berria Telebista-ren bitartez, ikus-entzunezkoak ere jorratzen ditu BERRIAk. Leiho horretan bideo laburrak daude ikusgai, nagusiki. Horietako batzuk bertako kazetarien iritziak biltzen dituzte, gaurkotasuneko gaien inguruan; eta, beste bideo batzuek, aldiz, albisteak edota hainbat ekitaldi garrantzitsuen laburpenak.

  BERRIAk Andoainen (Gipuzkoa) dauka egoitza nagusia, Martin Ugalde Kultur Parkean hain zuzen ere. Horrez gainera, Gasteizen, Bilbon, Iruñean eta Baionan dauzka ordezkaritzak.

  Hamargarren urteurrena ospatzeko, 2014an, papereko edizioaren diseinua aldaketa egin zuen BERRIAk. Besteak beste, azalean eta igandeko egunkarian. Gai bat sakonean hartuta, igandeko aleari aldizkari itxura ematea izan zen helburuetako bat. Webgunearen diseinua, berriz, orain dela gutxi berritu dute: 2017ko urrian.
  BERRIA es el único periódico de información general, editado íntegramente en euskera y distribuido en toda Euskal Herria. Fue fundado en octubre de 2003, tras el cierre de Euskaldunon Egunkaria por decisión judicial. Antiguos trabajadores de este periódico crearon Euskarazko Komunikazio Taldea, con el fin de promocionar un nuevo diario nacional, con información comarcal y local. BERRIA se publica todos los días de la semana, excepto el lunes – que no hay periódico. No obstante, el periódico en euskera trabaja sin interrupción en Internet y sus distintas plataformas sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube). Además, BERRIA también dispone de una aplicación para teléfono y tablet, así como su propio canal de TV: Berria telebista. En este canal se recogen videos de formato corto, mayormente. Algunos giran entorno a temas de actualidad y son elaborados por los propios periodistas; otros, sin embargo, pueden ser reportajes resumen sobre un evento en particular. 

  BERRIA tiene su sede social y rotativa en la localidad de Andoain (Gipuzkoa), dentro del parque cultural Martin Ugalde. También dispone de delegaciones en Bilbao, Pamplona, Vitoria y Bayona. Los viernes, además, publica varios semanarios provinciales, entre los cuales destacan Gipuzkoako Hitza, Bizkaiko Hitza, Nafarroako Hitza e Iparraldeko Hitza

  BERRIA es miembro de MIDAS (Minority Dailies Association).
  BERRIA is the only daily newspaper published fully in Basque language and distributed throughout the Basque Country. It was created in 2003, after the Spanish Government decided to close the previous Basque-language daily Euskaldunon Egunkaria– it was accused of having political ties with the terrorist band ETA. The newspaper’s closure was reported internationally as an attack to the freedom of speech and the Basque language. What is more, in April 2010, the editorial team of Euskaldunon Egunkaria were found not guilty.

  BERRIA is published from Tuesday to Sunday, as on Monday’s there is not newspaper. Its very first issue was released on 21st June 2003. The newspaper's headquarters are in the town of Andoain, within the province of Gipuzkoa. Additionally, there are also smaller offices in Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Bilbao and Bayonne

  The Basque daily also has its own TV channel (Berria telebista) as well as several accounts on the social networks - where they publish information without interruption. You can find the on InstagramYoutubeTwitter and Facebook.

<< First  < Prev   1   2   3   Next >  Last >> 
Powered by Wild Apricot Membership Software